Trang nhà
Mua hàng
Trung tâm
Khách hàng
Mẫu thử
miễn phí

TERMS OF USE


Điều khoản sử dụng là một hợp đồng giữa bạn và Nature Medic LLC ("NatureMedic"), một công ty có trụ sở kinh doanh tại 2227 W. 190th St. Torrance, CA 90504, USA. NatuerMedic hân hạnh cung cấp trang web này (www.naturemdc.com) để sử cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản dưới đây và (Privacy Policy, http://www.naturemdc.com/Vietnamese/PrivacyPolicy.aspx)Chính sách Bảo mật trên các trang web, như quản lý truy cập của bạn và sử dụng trang web này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Thậm chí nếu có các điều khoản dưới đây là không thể chấp nhận được đối với bạn, các điều khoản sẽ vẫn ràng buộc, nhưng NatureMedic sẽ cho phép bạn trả lại sản phẩm (s) để được hoàn lại; Tuy nhiên, nếu bạn mở các sản phẩm (s), bạn sẽ được coi là đã tái khẳng định sự chấp nhận của các điều khoản, và các sản phẩm (s) bạn mua không trả được.

1. Sử dụng Website và Website thông tin

Trừ khi được quy định rõ ràng trong đó, trang web này được cung cấp cho cá nhân, phi thương mại của bạn. NatuerMedic có quyền hạn chế việc bạn sử dụng trang web này bất cứ lúc nào. Nếu bạn sử dụng trang web này gây ra tổn thất mà NatuerMedic phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba, bạn đồng ý bồi thường cho NatuerMedic, gồm nhân viên, cán bộ, giám đốc, các chi nhánh, công ty con, đại lý, đại diện và tất cả các bên liên quan đối với bất kỳ và tất cả các thiệt hại, chi phí, bản án và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) mà công ty phải gánh chịu hậu quả.

2. Quyền sở hữu của nội dung

Trang web này được sở hữu và điều hành bởi NatuerMedic. Những hình ảnh giao diện, đồ họa, thiết kế, biên soạn, thông tin, mã máy tính (bao gồm cả mã nguồn hoặc mã đối tượng), các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ, và tất cả các yếu tố khác của trang web này ("Tài Liệu") được bảo vệ bởi bản quyền ở Hoa Kỳ, thương mại váy, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và luật, công ước quốc tế, cùng các tài sản trí tuệ khác có liên quan và các quyền sở hữu, và các luật và quy định hiện hành. Tất cả các vật liệu chứa trên trang web này là tài sản của NatuerMedic và / hoặc người cấp phép của bên thứ ba, và nó là chính sách NatuerMedic thể thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình đến mức tối đa theo quy định trong pháp luật hiện hành, bao gồm cả biện pháp trừng phạt hình sự. Tất cả thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên trang web này, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đang thuộc quyền sở hữu độc quyền bởi NatuerMedic và / hoặc các bên thứ ba khác. Không có gì chứa đựng trong các điều khoản sử dụng, cũng không phải việc bạn sử dụng các vật liệu hoặc việc truyền tải các tài liệu trên trang web này, được hiểu như cấp giấy phép cho bạn hoặc ngay trong hoặc bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, logo, hoặc nhãn hiệu dịch vụ sở hữu hoặc kiểm soát bởi NatuerMedic và / hoặc bất kỳ bên thứ ba. NatuerMedic bảo lưu tất cả các quyền lợi không được cấp trong Điều khoản sử dụng. Bạn sẽ không tái sản xuất, màn hình, xuất bản, phân phối, bán, cho phép hoặc sửa đổi các tài liệu hoặc kết hợp các liệu vào văn bản khác, các trang web, hoặc các ấn phẩm. Trừ khi được quy định trong tài liệu này, NatuerMedic không nhận bất kì hay ngụ ý ngay với bạn hoặc bất kỳ người nào khác dưới bất kỳ quyền sở hữu trí hoặc độc quyền. Theo đó, sử dụng trái phép của các trang web có thể vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các luật về quyền sở hữu cũng như các luật khác, quy định, và các đạo luật.

3. Thương hiệu

Tất cả các tên sản phẩm, có hoặc không xuất hiện trong bản in khổ lớn hoặc với các biểu tượng thương hiệu, là thương hiệu của NatureMedic, các chi nhánh, các công ty có liên quan hoặc cấp phép hoặc các đối tác liên doanh, trừ khi có ghi chú khác. Việc sử dụng hoặc sử dụng sai của các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ vật liệu nào khác, trừ khi được cho phép trong tài liệu này, bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật về tội vu khống và phỉ báng, pháp luật của bảo mật và công khai, và các quy định truyền thông và quy chế. Xin thông báo rằng NatureMedic động và tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình đến mức tối đa của pháp luật.

4. Bản quyền

Toàn bộ nội dung của trang web này có thể bảo vệ bản quyền. Copyright 2014-2020 NatureMedic LLC. Các nội dung của NatureMedic. Các trang web có thể không được sao chép khác hơn là để tham khảo cá nhân phi thương mại với tất cả các bản quyền hoặc quyền sở hữu khác được để lại, và sau đó có thể không được tái sao chép, sao chép hoặc phân phối lại. Trừ khi được quy định ở trên, bạn không thể sao chép, hiển thị, tải, phân phối, sửa đổi, tái sản xuất, tái xuất hoặc truyền lại bất kỳ thông tin, văn bản hoặc tài liệu có trong trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất cứ phương tiện điện tử hoặc bản in, hoặc tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh dựa trên hình ảnh như vậy, văn bản hoặc tài liệu mà không có sự đồng ý bằng văn bản của NatureMedic. . Không có gì ở đây được hiểu như trao khai, ngăn cấm hay bất kỳ giấy phép hoặc quyền dưới bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu NatureMedic, hoặc bất kỳ bên thứ ba.

5. Không Tư vấn y tế

Các thông tin y tế trong trang web này được cung cấp cho mục đích giáo dục và không được dùng để thay thế các cuộc thảo luận với bác sĩ hoặc nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác.Việc bạn sử dụng trang web này và các tài liệu có trong trang web này là nguy cơ của riêng bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng NatuerMedic đang cung cấp các tài liệu cho mục đích thông tin, và rằng NatureMedic không được cung cấp tài liệu cho bạn với mục đích đem lại cho bạn những lời khuyên y tế. Bạn không nên dựa vào các tài liệu được cung cấp từ NatureMedic khi lựa chọn một kế hoạch điều trị, hoặc đánh giá bất kỳ lời khuyên y tế khác liên quan đến bất kỳ bệnh hoặc điều kiện y tế.NatuerMedic mạnh mẽ thúc giục bạn nên tham khảo với bác sĩ trong kết nối với bất kỳ và tất cả các lựa chọn điều trị có thể có sẵn cho bạn và độc lập xác nhận bất kỳ thông tin điều trị mà bạn có ý định để dựa.

6. Thay đổi các Điều khoản sử dụng; hay ngưng sử dụng.

NatuerMedic quyền, theo quyết định của chúng tôi, để thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều khoản sử dụng định kỳ để thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng thay đổi sự chấp nhận ràng buộc của những thay đổi đó. NatuerMedic có quyền hạn chế, nghi ngờ hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng trang web của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

7. Phía bên thứ ba, sản phẩm và dịch vụ liên kết.

Để thuận tiện cho khách truy cập của chúng tôi, trang web này có thể bao gồm các liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web bên ngoài, dịch vụ khác ("Link Sites").Liên kết liên kết trên trang web có thể dẫn đến tài nguyên nằm trên máy chủ duy trì bởi các bên thứ ba trên người NatuerMedic không kiểm soát.NatuerMedic không chịu trách nhiệm cho nội dung của bên thứ ba hoặc các hậu quả của việc sử dụng các trang web tham khảo. Truy cập và sử dụng các liên kết trang web, bao gồm cả các thông tin, vật liệu, sản phẩm và dịch vụ trên hoặc có sẵn thông qua các liên kết trang web là chỉ duy nhất có nguy cơ của riêng bạn, và NatureMedic do đó không thể chịu trách nhiệm, và chấp nhận không có trách nhiệm đối với, bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nêu trong bất kỳ trang web của bên thứ ba. NatuerMedic không bảo đảm, thể hiện, theo luật định hay ngụ ý, đối với các trang web liên kết với. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng NatuerMedic không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc trông cậy vào bất kỳ thông tin, vật liệu, sản phẩm hay dịch vụ có trên hoặc truy cập thông qua liên kết trang web.

8. Tư vấn chuyên gia hoặc ý kiến.

Như một nguồn tài nguyên hữu ích cho khách truy cập của chúng tôi, trang web này có thể chứa những ý kiến chuyên gia. Thông tin trong trang web này được xác định là ý kiến chuyên gia, hoặc truy cập trang web này bằng siêu liên kết, đại diện cho ý kiến của các chuyên gia tương ứng, mà không nhất thiết là của NatuerMedic.

9. Từ chối bảo đảm

NatuerMedic cam kết giữ cho trang web này up-to-date.Website này được phát triển như là một dịch vụ của NatuerMedic cho người tiêu dùng tìm kiếm thông tin chăm sóc sức khỏe cơ bản. Giống như bất kỳ dịch vụ nào khác, bất chấp nỗ lực của chúng tôi, các thông tin trong trang web này có thể trở nên lỗi thời theo thời gian, và có thể không chính xác, không chính xác kỹ thuật và / hoặc lỗi đánh máy, và các thông tin có thể được thay đổi theo định kỳ. Theo đó, NatuerMedic không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin chứa trong trang web này. Trang web này và tài liệu được cung cấp cho các bạn về một " như là" cơ sở. NATUERMEDIC TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ, LUẬT ĐỊNH, LUẬT NÀO, HOẶC ĐẢM BẢO VỚI WEBSITE NÀY HOẶC CÁC TÀI LIỆU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ PHẨM, KHÔNG VI PHẠM HÀNH THỨ BA QUYỀN VÀ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Một số luật không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý, do đó loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

10. Giới hạn trách nhiệm và thiệt hại

BẠN CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA MỌI THIỆT HẠI HOẶC MẤT TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. NATUREMEDIC RẰNG KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH DO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MỌI THIẾU SÓT TRONG THỰC HIỆN, LỖI BỎ SÓT, GIÁN ĐOẠN, CHẬM TRỄ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, TRỘM CẮP, THAY HAY PHÁ HỦY NỘI DUNG DO TRUY CẬP TRÁI PHÉP, HOẶC BẤT CỨ SỰ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC LẤY TÀI LIỆU TỪ TRANG WEB NÀY, VÌ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG, XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT CỨ LÝ THUYẾT KHÁC HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG NATUREMEDIC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP, KINH TẾ, HẬU QUẢ, HOẶC THIỆT HẠI KHÁC Bạn có thể bị MỘT SỐ PHÁN QUYẾT cấm LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN HOẶC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU, VÌ THẾ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. NatuerMedic không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho bạn, máy tính của bạn, hoặc tài sản khác của bạn, do bạn truy cập tới, sử dụng, hoặc tải các trang web này hoặc bất kỳ vật liệu được cung cấp trên trang web này.

11. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, tiết kiệm, và giữ NatuerMedic, công ty liên kết, nhà thầu, nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp bên thứ ba, cấp phép, và các đối tác hại từ bất kỳ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, bao gồm cả chi phí pháp lý và chi phí, phát sinh ra sử dụng hoặc sử dụng sai của bạn của trang web này, bất kỳ sự vi phạm của bạn đối với các điều khoản sử dụng, hoặc bất cứ vi phạm của cơ quan đại diện, bảo hành và giao ước thực hiện bởi các bạn trong kết nối với việc bạn sử dụng trang web này. NatuerMedic quyền, bằng chi phí của bạn, để nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát của bất kỳ vấn đề mà bạn được yêu cầu bồi thường NatuerMedic, và bạn đồng ý hợp tác với quốc phòng của những tuyên bố của NatuerMedic.NatuerMedic sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động, hoặc tiến hành khi trở thành nhận thức của nó.

12. Nghị quyết và Trọng tài quyết tranh chấp(Class Action).

Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan trong bất kỳ cách nào để sử dụng của bạn của trang, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được bán hoặc phân phối của chúng tôi hoặc thông qua chúng tôi, sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc hơn là tại tòa án.

Hầu hết các mối quan tâm của khách hàng có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và sự hài lòng của khách hàng bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@naturemdc.com. Nghị quyết này và Trọng tài quyết tranh chấp; Dự phòng miễn Waiver Class Action ("Dự phòng") hỗ trợ giải quyết nhanh chóng và hiệu quả của bất kỳ tranh chấp có thể phát sinh giữa bạn và NatureMedic. Trọng tài là một hình thức giải quyết tranh chấp riêng tư mà NGƯỜI với một vụ tranh chấp từ bỏ quyền của mình để nộp đơn kiện, tiến hành tại tòa án và xét xử giám khảo, và thay vào đó trình tranh chấp của họ cho một người trung lập thứ ba (hoặc trọng tài) cho một quyết định ràng buộc .Bạn có quyền lựa chọn ra các Cung này (như đã giải thích bên dưới), có nghĩa là bạn sẽ giữ lại quyền của bạn để khởi kiện tranh chấp của bạn tại một tòa án, hoặc trước một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn.

Vui lòng đọc Dự phòng này một cách cẩn thận. Nó cung cấp tất cả các tranh chấp giữa bạn và NatureMedic phải được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc. Trọng tài thay thế quyền đến tòa án. Trong trường hợp không có thoả thuận trọng tài này, bạn nếu không có thể có quyền và cơ hội để mang lại tuyên bố trong một tòa án, trước khi một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, và / hoặc tham gia hoặc được đại diện trong một vụ kiện tại tòa án của người khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, hành động lớp). Trừ khi có quy định, tham gia vào thỏa thuận này cấu thành việc từ bỏ quyền của mình để khởi kiện yêu cầu bồi thường và tất cả các cơ hội để được xét xử bởi một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong trọng tài và tòa án xem xét lại phán trọng tài bị hạn chế. Các trọng tài viên phải tuân theo thỏa thuận này và có thể trao giải cho những thiệt hại và trợ giúp như một tòa án (bao gồm cả phí luật sư).

Đối với mục đích của Cung này, "CÔNG TY" có nghĩa là NatureMedic và cha mẹ, công ty con, công ty liên kết và, và mỗi người trong số họ sĩ quan tương ứng, giám đốc, nhân viên, và các đại lý. Thuật ngữ "tranh chấp" có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, hoặc tranh cãi giữa bạn và CÔNG TY về bất kỳ khía cạnh của mối quan hệ của bạn với CÔNG TY, cho dù dựa vào hợp đồng, quy chế, quy định, pháp lệnh, sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, gian lận, trình bày sai lạc, mua chuộc LẬN, hoặc do sơ suất), hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác, và bao gồm các giá trị, thực thi hoặc phạm vi của Cung này (ngoại trừ khả năng thực thi của các Class Action khoản Miễn dưới đây). "Tranh chấp" là để được ý nghĩa rộng nhất có thể sẽ được thực thi, và sẽ bao gồm bất kỳ khiếu nại đối với người khác liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc hóa đơn cho bạn (chẳng hạn như những người cấp phép của công ty, nhà cung cấp, đại lý hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba) bất cứ khi nào bạn cũng khẳng định tuyên bố chống lại chúng tôi trong thủ tục tương tự.

MỖI CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý RẰNG, TRỪ KHI CUNG CẤP BẤT KỲ DƯỚI VÀ TẤT CẢ CÁC TRANH CHẤP, Theo định nghĩa trên, DÙ Hiện nay ở TỒN TẠI HOẶC DỰA TRÊN HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT TRONG QUÁ KHỨ HAY TRONG TƯƠNG LAI, SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT RIÊNG VÀ CUỐI CÙNG CỦA RÀNG BUỘC TRỌNG TÀI THÂY VÌ TẠI TÒA ÁN THEO CUNG CẤP NÀY. Pre-Arbitration Claim Resolution (Giải quyết khiếu nại trước khi phân xử)

Đối với tất cả các tranh chấp, cho dù theo đuổi tại tòa án hoặc trọng tài, trước tiên bạn phải cung cấp cho CÔNG TY là một cơ hội để giải quyết các tranh chấp. Bạn phải bắt đầu quá trình này bằng cách gửi thư thông báo bằng văn bản cho NatureMedic, 2227 W. 190th St. Torrance, CA 90504, USA. Điều đó thông báo bằng văn bản phải bao gồm (1) tên của bạn, (2) địa chỉ của bạn, (3) mô tả bằng văn bản của Yêu cầu của bạn, và (4) mô tả và nêu lên cụ thể mà bạn đang tìm kiếm. Nếu công ty không giải quyết tranh chấp trong vòng 45 ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của bạn, bạn có thể thây đuổi quyết định tranh chấp của trọng tài. Bạn có thể thây đuổi quyết định tranh chấp của bạn tại một tòa án chỉ trong các trường hợp được mô tả dưới đây.

Exclusions from Arbitration/Right to Opt Out (Loại trừ từ trọng tài / quyền lựa chọn tham gia) Mặc dù vậy, bạn hay CÔNG TY có thể lựa chọn theo đuổi một tranh chấp tại tòa án và không phải bởi trọng tài, nếu (a) Tranh chấp đủ điều kiện, nó có thể được bắt đầu tại tòa án kiện nhỏ; hoặc (b) BẠN KHÔNG THAM GIA NHỮNG THỦ TỤC PHÂN XỬ TRONG VÒNG 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY BẠN CHẤP THUẬN ĐẦU ĐẾN THỎA THUẬN NÀY (các "Chọn tham gia Hạn cuối "). Bạn có thể chọn không tham gia Cung này bằng cách gửi thư thông báo bằng văn bản cho NatureMedic, 2227 W. 190th St. Torrance, CA 90504, USA. thông báo bằng văn bản của bạn phải bao gồm (1) tên của bạn, (2) địa chỉ của bạn, và (3) một tuyên bố rõ ràng rằng bạn không muốn giải quyết tranh chấp với CÔNG TY thông qua trọng tài. Quyết định của bạn để lựa chọn ra các Cung Trọng tài này sẽ không có ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của bạn với CÔNG TY. Bất kỳ yêu cầu từ chối nhận sau khi hết hạn tham gia sẽ không hợp lệ và bạn phải theo đuổi quyết tranh chấp của trọng tài hoặc tòa án kiện nhỏ.

Thủ tục trọng tài Nếu Cung này được áp dụng và các tranh chấp không được giải quyết theo quy định ở trên (Giải quyết khiếu nại trước khi phân xử) là bạn hoặc CÔNG TY có quyền khởi tố tụng trọng tài. Hiệp hội Trọng tài Mỹ ("AAA"), www.adr.org, hoặc JAMS, www.jamsadr.com, sẽ phân xử tất cả các tranh chấp, và các trọng tài sẽ được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất. Các trọng tài sẽ được bắt đầu như là một trọng tài cá nhân, và sẽ không có sự kiện được bắt đầu như một trọng tài đẳng cấp. Tất cả các vấn đề có phải do trọng tài quyết định, bao gồm cả phạm vi của Cung này. Đối với trọng tài trước khi AAA, cho Tranh chấp về ít hơn $ 75,000, thủ tục bổ sung của AAA cho người tiêu dùng liên quan đến tranh chấp sẽ ÁP DỤNG; cho tranh chấp về $ 75,000 trở lên, tắc Trọng tài thương mại của AAA sẽ ÁP DỤNG. Trong cả hai trường hợp, quy tắc bắt buộc của AAA Đối với biện pháp khẩn cấp Bảo vệ sẽ được áp dụng. Các quy tắc AAA có sẵn tại www.adr.org hoặc gọi 1-800-778-7879. Đối với trọng tài trước khi JAMS, các JAMS toàn diện Trọng tài Rules & thủ tục và các JAMS Đê Trọng tài Discovery Protocols Đối với trong nước, trường hợp thương mại sẽ được áp dụng. Các quy tắc JAMS có sẵn tại www.jamsadr.com hoặc gọi 1-800-352-5267. Cung này điều chỉnh trong trường hợp nó mâu thuẫn với các quy tắc trọng tài áp dụng. Trong mọi trường hợp thủ tục class action hoặc quy tắc này sẽ áp dụng đối với các trọng tài.

Bởi vì các trang web và các tiểu bang thương mại Điều khoản mối quan tâm, các Luật Trọng tài Liên bang ("FAA") governs the arbitrability of all Disputes. Tuy nhiên, các trọng tài sẽ áp dụng luật nội dung áp dụng phù hợp với FAA và quy chế áp dụng các giới hạn hoặc điều kiện tiền lệ cho phù hợp. Giải thưởng trọng tài - Các trọng tài có thể quyết định trên cơ sở cá nhân bất kỳ cứu trợ đó sẽ là căn cứ có sẵn định của pháp luật áp dụng, và sẽ không có sức mạnh để cứu trợ giải thưởng cho, chống lại hoặc vì lợi ích của bất kỳ người nào không phải là một bên tham gia tố tụng. Các trọng tài sẽ làm cho bất kỳ giải thưởng văn bản, nhưng không cần phải cung cấp một tuyên bố lý do, trừ khi có yêu cầu của một bên. Phán quyết này sẽ là cuối cùng và ràng buộc các bên, trừ bất kỳ quyền khiếu nại cung cấp bởi FAA, và có thể được nhập vào bất kỳ thẩm quyền tòa án có đối với các bên cho mục đích thực thi. Vị trí của Trọng tài - Bạn hoặc CÔNG TY có quyền khởi trọng tài hoặc Los Angeles, CA hoặc khu tư pháp liên bang bao gồm địa chỉ thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chọn các quận tư pháp liên bang bao gồm địa chỉ thanh toán của bạn, CÔNG TY có thể chuyển các trọng tài đến Los Angeles, CA trong trường hợp nó đồng ý trả bất kỳ khoản phí bổ sung hoặc chi phí bạn phải chịu như là kết quả của việc chuyển giao, như xác định bởi các trọng tài viên. Nộp lệ phí trọng tài và các chi phí - CÔNG TY sẽ trả tất cả phí trọng tài nộp hồ sơ và chi phí trọng tài và các chi phí theo yêu cầu bằng văn bản của bạn được đưa ra trước khi bắt đầu của trọng tài. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí bổ sung và chi phí mà bạn phải chịu trong các trọng tài, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật sư hay CHUYÊN GIA NHÂN CHỨNG. Lệ phí và các chi phí có thể được trao theo quy pháp luật hiện hành. Ngoài bất kỳ quyền lấy lại phí và chi phí theo luật áp dụng, nếu bạn cung cấp thông báo và đàm phán trong đức tin tốt với CÔNG TY theo quy định tại phần trên mang tên " Giải quyết khiếu nại trước khi phân xử" và trọng tài kết luận rằng bạn là bên thắng trong các trọng tài, bạn sẽ được bồi hoàn phí và chi phí luật sư hợp lý theo quyết định của trọng tài.

Class Action Waiver

Trừ khi có quy định tại khoản này, các trọng tài không thể củng cố nhiều hơn một vụ kiện cá nhân, và không được chủ trì bất kỳ hình thức của một lớp hoặc thủ tục đại diện hoặc có khiếu nại (chẳng hạn như một lớp hành động, hành động hợp nhất hoặc hành động chung luật sư riêng) trừ khi cả bạn và CÔNG TY cụ thể đồng ý làm như vậy sau khi bắt đầu của trọng tài. Nếu bạn chọn để theo đuổi quyết tranh chấp tại tòa án bằng cách chọn ra khỏi Cung Trọng tài, như đã nêu ở trên, điều này Class Action Waiversẽ không áp dụng cho bạn. Cả bạn, cũng không phải bất kỳ người dùng nào khác của các trang web có thể là một đại diện của lớp, thành viên lớp học, hoặc tham gia vào một lớp học, hợp nhất, hoặc tiến hành đại diện mà không cần phải tuân thủ những yêu chọn ra các yêu cầu trên.

Jury Waiver

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng cách nhập vào Hiệp định này, bạn và CÔNG TY đang từng khước từ quyền được xét xử giám khảo hoặc dùng thử trước khi một thẩm phán tại một tòa án công cộng. Trong trường hợp không Cung này, bạn và CÔNG TY lẽ ra đã có quyền hoặc cơ hội để đưa tranh chấp tại tòa án, trước khi một thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, và / hoặc tham gia hoặc được đại diện trong một vụ kiện tại tòa án của người khác (kể cả hành động lớp). Trừ khi có quy định dưới đây, những quyền này được miễn.Các quyền khác mà bạn sẽ có nếu bạn đã đi đến tòa án, chẳng hạn như quyền kháng cáo và một số loại phát hiện ra, có thể hạn chế nhiều hơn hoặc cũng có thể được miễn.

Tách

Nếu bất kỳ điều khoản trong quy định này (trừ các khoản Class Action Waiverở trên) được tìm thấy là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, điều khoản đó sẽ được cắt đứt từ Cung này, và phần còn lại của Dự phòng này sẽ được đầy đủ hiệu lực. Nếu điều khoản class action waiver được tìm thấy là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, toàn bộ Dự phòng này sẽ không có hiệu lực và các tranh chấp sẽ được quyết định bởi một tòa án.

13. Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng các định luật của Tiểu Bang California phối bất kỳ sử dụng trang web này, mà không quan tâm đến các quy tắc liên quan đến xung đột pháp luật mà sẽ áp dụng pháp luật về nội dung của thẩm quyền khác, bao gồm đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này với hoặc tài liệu từ trang web này. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Quốc tế Hàng không áp dụng. Bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan tới Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm Quy chế này, hoặc nếu không liên quan đến trang web này (ngoại trừ các biện pháp ngăn chặn tìm kiếm bởi NatuerMedic cho bất kỳ vi phạm quyền sở hữu NatuerMedic của), sẽ được giải quyết bằng cách ràng buộc trọng tài điều hành bởi Hiệp hội Trọng tài Mỹ theo quy tắc sau đó hiện tại của nó. Các trọng tài sẽ được quyết định bởi một (1) Trọng tài viên, những người sẽ là một luật sư có kinh nghiệm và quen thuộc với các tranh chấp công nghệ thông tin.Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh.Các vị trí của trọng tài sẽ là Los Angeles, California, USA. Trọng tài có thể thưởng cho bên thắng kiện, nếu có, theo quyết định của trọng tài, chi phí và các chi phí của mình, bao gồm cả phí luật sư hợp lý. Trừ khi có yêu cầu của pháp luật, không phải là một bên cũng không phải là trọng tài viên có thể tiết lộ sự tồn tại, nội dung hoặc kết quả của bất kỳ trọng tài sau đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cả hai bên. Trong phạm vi pháp luật cho phép áp dụng, không có trọng tài như vậy sẽ được tham gia vào một trọng tài liên quan đến bất kỳ chủ đề bên kia các điều khoản sử dụng, thông qua thủ tục tố tụng trọng tài đẳng cấp hay không. Mỗi bên hướng từ bỏ quyền của mình được xét xử bởi bồi thẩm đoàn về những tranh chấp giữa các bên. Phụ thuộc vào các thủ tục giải quyết tranh chấp và các yêu cầu nêu trên, các tòa án của bang California, cũng như tòa án liên bang thích hợp nằm ở bang California, sẽ có thẩm quyền trên mọi khiếu nại.

14. Ứng xử của bạn

Bất kỳ hành vi của bạn mà tuỳ ý của chúng tôi hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng hoặc thưởng thức các trang web sẽ không được cho phép. Bạn đồng ý sử dụng các trang web chỉ dành cho các mục đích hợp pháp. Bạn bị nghiêm cấm gửi về hoặc truyền thông qua các trang web bất kỳ, độc hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, phỉ báng, khiếm nhã, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, hận thù, gian lận, phân biệt chủng tộc, sắc tộc, hoặc các tài liệu phản đối trái pháp luật của bất cứ loại nào, bao gồm cả nhưng không giới hạn bất kỳ tài liệu nào khuyến khích các hành vi sẽ cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, bang, quốc gia hay quốc tế. Bạn đồng ý không tái bản, tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ phần nào của trang web, sử dụng các trang web, hoặc truy cập vào các trang web. Bạn đồng ý không truy cập vào các trang web bằng phương tiện nào khác hơn là thông qua giao diện được cung cấp bởi chúng tôi để sử dụng trong truy cập trang web.

15. Nghĩa vụ Tài khoản của bạn

Trong việc xem xét sử dụng của bạn trong trang, bạn đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong các hình thức kiểm tra thông tin tài khoản của bạn ("Thông tin tài khoản") và (b) duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin tài khoản để giữ cho nó đúng, chính xác và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, hoặc chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả hiện tại và sử dụng trong tương lai của các trang web.

16. Linh tinh

Nếu bất kỳ điều khoản của Hiệp định này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được tách mà không ảnh hưởng đến khả năng thực thi của tất cả các điều khoản còn lại. NatureMedic bảo lưu quyền thay đổi hoặc xóa tài liệu từ trang Web này bất cứ lúc nào theo quyết định của mình

BÁO CÁO TRÊN WEBSITE NÀY ĐÃ KHÔNG được đánh giá của Food and Drug Administration.SẢN PHẨM NỔI TIÊU BIỂU TRÊN WEBSITE NÀY KHÔNG dùng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất kỳ BỆNH.

Copyright 2014-2023 NatuerMedic LLC. All Rights Reserved.

"Let us thank God for calling us to be a part of such a noble work."
- Mother Mary Potter
Romans 8:35-39
Bản quyền thuộc về Nature Medic LLC, đã đăng ký 2017-2020.
2227 W 190th Street, Torrance, CA 90504, U.S.A
*The products and the information provided about specific products on or through this site have not been evaluated by the United States Food and Drug Administration and are not approved to diagnose, treat, cure or prevent disease. The information provided on this site, product labeling or packaging is for informational purposes only and is not intended as a substitute for advice from your physician or other health care professional. You should not use the information on this site for diagnosis or treatment of any health problem or for prescription of any medication or other treatment